Sök
Stäng denna sökruta.

Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkoren uppdaterades 12.09.2023

Om inget annat har avtalats gäller följande villkor:

1. Villkor
Dessa försäljningsvillkor reglerar försäljningen av produkter och/eller tjänster till kunden (”köparen”) oavsett eventuella avvikelser som kan förekomma i köparens beställning eller bekräftelse. Köparens bekräftelse av produkterna och/eller tjänsterna från säljaren ska betraktas som en bekräftelse av alla villkor som anförs här.

2. Priser
Priserna för produkterna och tjänsterna ska överensstämma med säljarens offert. Offerter är fasta och giltiga i trettio (30) dagar från offertdatum, om inget annat anges specifikt. Priserna är fasta från det att köparens beställning tas emot och fram till leveransen, då beställningen görs inom offertens giltighetsperiod. Om köparen, efter att ha accepterat säljarens offert, senarelägger leveransdatum med mer än en (1) månad, och detta inte beror på en force majeure-händelse, förbehåller sig säljaren rätten att ändra priset på produkterna och tjänsterna. Priserna innefattar varken direkta eller indirekta skatter utanför säljarens land.

3. Beställning och leverans
Om inget annat har avtalats sker försäljningen fritt fabrik på en av säljaren angiven plats i enlighet med INCOTERMS 2010 med ändringar. Alla beställningar som köparen gör ska bekräftas av säljaren. Beställningar får inte annulleras eller ändras utan säljarens skriftliga samtycke.

Fritt fabrik-beställningar ska hämtas/ombesörjas av köparen inom sex (6) vardagar från säljarens skriftliga meddelande om att beställningen är klar att avlämnas. Beställningen kan hämtas bara mot uppvisande av korrekt ordernummer, och bara på vardagar kl. 8.30–14.00. Om produkterna inte hämtas inom den angivna tidsperioden efter skriftligt meddelande har säljaren rätt att fakturera köparen en tilläggsavgift på trettio (30) euro för varje dag som hämtningen försenas, såvida inte förseningen beror på Force Majeure-händelser.

Säljarens leveransdatum är bara ungefärliga och säljaren är inte ansvarig för leveransförseningar eller uteblivna leveranser som beror på omständigheter som ligger utanför säljarens rimliga kontroll, och transportören ska inte betraktas som säljarens representant. Försenad leverans av del av beställningen ger inte köparen rätt att annullera andra leveranser.

4. Betalning
Betalning ska ske i enlighet med betalningsvillkoren i offerten (alla avgifter i samband med betalningen betalas av köparen) eller 14 dagar från fakturadatum. Säljaren kan lägga på två procent [2 %] per månad för förfallna fakturor. Om köparen inte har betalat inom fakturans förfallodatum förbehåller sig säljaren rätten att ändra eller dra in krediten och därmed avbryta eller annullera leveransen avseende alla beställningar eller köpeavtal där säljaren ger köparen kredit. Om köparens betalning är försenad har säljaren rätt till ersättning för omkostnader, avgifter och utgifter, däribland kompensation för advokatarvoden och rättegångs- och inkassokostnader.

5. Bekräftelse
Försändelser betraktas som accepterade av köparen vid leverans av sådana försändelser till köparen. Köparen ska snarast möjligt, men under inga omständigheter senare än fyra (4) vardagar efter produkternas leverans, utföra alla inspektioner och undersökningar som köparen anser vara nödvändiga. Vid denna tidpunkt anses köparen oåterkalleligt ha accepterat produkterna. Eventuella diskrepanser i leveransvolym ska rapporteras inom fyra (4) vardagar efter leveransen.

6. Defekter
Köparen ska informera säljaren om eventuella defekter avseende produkterna eller tjänsterna snarast, och senast den fjärde (4:e) vardagen efter de aktuella produkternas eller tjänsternas leverans. Dolda defekter avseende produkterna ska meddelas av köparen till säljaren snarast, och senast den fjärde (4:e) vardagen efter att defekten upptäckts. Alla meddelanden om defekter avseende produkterna ska vara skriftliga.

Köparen kan inte kräva att en uppenbar defekt avseende en produkt åtgärdas om inte köparen har meddelat defekten i enlighet med det ovanstående, med mindre än att, och i den mån som, den aktuella defekten omfattas av säljarens garanti, eller om säljaren ansvarar för defekten till följd av uppsåtlig handling, försummelse eller underlåtenhet, handlande i ond tro eller grov oaktsamhet.

7. Returvaror
Köparen kan inte returnera produkter till säljaren utan skriftlig bekräftelse och förhandsgodkännande. När en produktretur har godkänts ska säljaren informera köparen om det vidare förfarandet. För produkter som returneras av köparen på grund av misstag som begåtts av köparen tillkommer en avgift för lagerpåfyllnad motsvarande 30 % av produktens värde, som det anges i säljarens faktura till köparen. Efter godkännande av den oanvända produktens skick hos säljaren mottar köparen en kreditnota för 70 % av produktens värde som det anges i fakturan. Omkostnader, försäkring och frakt för returnerade produkter ska betalas och ombesörjas av köparen.

8. Mekanisk garanti
Säljaren garanterar gentemot köparen att produkterna i all väsentlighet uppfyller de tekniska specifikationerna och att de tillsammans med eventuella ersättningsprodukter för defekta produkter är fria från defekter i material och utförande under en period på ett (1) år från datumet för produkternas första leverans. Säljaren kommer efter eget gottfinnande att reparera, ersätta eller återbetala priset för en produkt som konstateras vara defekt under garantitiden. Detta är köparens enda rättighet avseende produkter som inte uppfyller denna garanti. Köparen ska skriftligen meddela säljaren om den påstådda defekten snarast efter dess upptäckt, och under inga omständigheter senare än sju (7) arbetsdagar efter garantitidens slut. Om säljaren anser att det är lämpligt att skicka den defekta produkten till säljaren med tanke på ersättningsprodukt eller reparation ska säljaren på köparens anmodan och utan oskäligt dröjsmål skicka en ersättningsprodukt till köparen. När ersättningsprodukten levereras utfärdar säljaren en faktura för ersättningsprodukten till köparen. När den defekta produkten har returnerats krediteras köparen denna faktura om det visar sig att säljaren ansvarar för defekten. Om ingen defekt som säljaren ansvarar för kan konstateras är säljaren berättigad till kompensation avseende de omkostnader som säljaren har fått till följd av kravet. Köparen ansvarar för förlust av, eller skada på, defekta produkter under transporten till säljaren. Köparen ska kompensera säljaren för säljarens normala kostnader för servicemedarbetare som handlägger ett eventuellt garantikrav hos köparen. Garantin täcker inte normalt slitage eller åldrande, erosion eller korrosion och gäller inte om produkterna används för ändamål som de inte är avsedda för; används på fel sätt; missbrukas eller förvaras, installeras, underhålls, används eller repareras på olämpligt sätt; inte används av köparen i enlighet med säljarens eventuella instruktioner eller används under onormala förhållanden eller utsätts för radioaktivt material.

9. Äganderättsförbehåll
Produkterna är säljarens egendom till dess priset har betalats och köparens övriga förpliktelser har uppfyllts. Fram till denna tidpunkt ska köparen utföra följande: (a) försäkra produkterna mot förlust, skada eller förstörelse till det fulla nyvärdet med avkall på subrogationsrätt gentemot säljaren, på anmodan ange säljaren som medförsäkrad och, i händelse av förlust, först betala försäkringsutbetalningar till säljaren (b) avstå från att flytta produkterna från köparens plats (c) utförda sådana ytterligare dokument som säljaren kan begära som bekräftelse av eller försäkran om denna säkerhetsrätt. Köparen ger säljaren fullmakt att utfärda dokument som begärs i samband med punkt (c) i köparens namn. I händelse av köparens överträdelse kan säljaren återta produkterna eller disponera över dem efter eget gottfinnande, och köparen ska fortsätta att svara för eventuella defekter. Alla rättigheter och rättsmedel som säljaren har är kumulativa och utöver sådana som är verkställbara enligt lag eller billighetsrätt. Köparen ska gottgöra säljaren för alla omkostnader och utgifter, däribland rimliga advokatkostnader, som säljaren har ådragit sig i samband med utövandet av sina rättigheter.

10. Force majeure
Parterna kan befrias från att uppfylla sina respektive förpliktelser inom utsatt tid i samband med försäljning eller annan leverans av produkter eller tjänster om uppfyllandet försvåras eller förhindras av omständigheter som ligger utanför partens kontroll, och om den berörda parten vidtar alla rimliga åtgärder för att minska effekten av förseningen. Den part som kräver att befrias från sina förpliktelser ska underrätta den andra parten omedelbart efter att de omständigheter som föranleder kravet konstaterats eller upphört. Var och en av parterna kan säga upp avtalet om leverans av de berörda produkterna om omständigheterna kvarstår längre än i 6 månader. Köparen ska förlänga en eventuell säkerhet för sin betalning av priset under en tidsperiod som motsvarar förseningen av säljarens uppfyllande, och betala säljaren för den del av produkterna som tillverkades eller levererades fram till datumet för det första meddelandet.

Om säljarens leverans av produkterna försenas, och en sådan försening inte förutsågs av säljaren, har säljaren rätt att höja priset så att det reflekterar eventuella omkostnader i samband med förseningen.

11. Ansvarsbegränsning
Köparen har ingen rätt till ersättning av, och säljaren ansvarar inte för, inkomst- och verksamhetsförluster, förlorad produktion, användning, kontakter eller andra oförutsedda skador eller följdskador. Köparens ersättning från säljaren för ett eventuellt krav ska inte överstiga inköpspriset för de berörda produkterna och/eller tjänsterna.

12. Lagval och domstol
Tvister, som uppstår till följd av leveransen eller avtalet mellan parterna eller i samband med detta ska avgöras i enlighet med materiell rätt i säljarens land, härunder CISG (Convention on the International Sales of Goods – Lagen om internationella köp). Domstolen vid rättsliga förfaranden ska vara säljarens domstol. Språket är engelska.

13. Särskilda villkor gällande onlineförsäljning i webbutik
13.1 Priser
Alla priser är nettopriser. Produkterna kan köpas i danska kronor (DKK) eller euro (EUR).

Den gällande valutakursen gäller från den dag då varan beställs.
Alla priser är beroende av butikens grundvaluta, som är danska kronor (DKK).
När handel sker i annan valuta än danska kronor kan mindre differenser förekomma mellan fakturabeloppet och det uttagna beloppet. Detta beror på den differens som kan finnas mellan dagskursen och den växelkurs från danska kronor till den valda valutan som kreditkortsutgivaren använder vid transaktionen.
Se till att välja önskad valuta innan du beställer.

Kunder i Danmark ska betala dansk moms på 25 %. Kunder inom EU ska betala dansk moms på 25 % om de inte har angett ett momsnummer (CVR) vid registreringen i vår webbutik. Kunder utanför EU behöver inte betala dansk moms.

13.2 Leveranstid och omkostnader
Leveranskostnader och leveranstid meddelas innan du ska betala.

13.3 Transaktion
Beloppet reserveras på ditt konto när köpet är genomfört och dras inte förrän vi har skickat iväg ditt paket och du har mottagit orderbekräftelse och kvittering.

13.4 Returrätt
När du handlar på nordic.nu har du normalt 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du kan meddela oss att du ångrar köpet och därefter returnera varan till oss.

13.5 Reklamationsrätt
Ditt köp omfattas av köplagen, härunder reglerna om defekter. Det innebär att du antingen kan få en defekt vara reparerad, utbytt eller få pengarna tillbaka eller ett nedsatt pris, beroende på den konkreta situationen. Du har i enlighet med lagen 24 månaders reklamationsrätt.

Försäljnings- och leveransvillkoren uppdaterades 2022-04-29

Vær på forkant med udviklingen!

Få den nyeste viden om NORDIC med vores nyhedsbrev

*Jeg giver samtykke til, at NORDIC A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at NORDIC A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. NORDIC A/S er dataansvarlig. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.

Häng med i utvecklingen!

Få senaste nytt om NORDIC med vårt nyhetsbrev

*Jag samtycker till att NORDIC A/S får kontakta mig med nyheter, information och erbjudanden. Jag kan kontaktas via e-post, telefon och brev. Jag godkänner samtidigt att NORDIC A/S behandlar mina personuppgifter i ovanstående syften. NORDIC A/S är personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.