Søg
Close this search box.

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er opdateret 12.09.2023

Medmindre andet er aftalt skal følgende betingelser være gældende:

 1. Betingelser
Disse salgsbetingelser regulerer salget af Produkter og/eller Tjenester til Kunden (”Køber”) uanset eventuelle uoverensstemmelser, der måtte forekomme i Købers ordre eller accept. Købers accept af Produkterne og/eller Tjenesterne fra Sælger skal betragtes som accept af de heri anførte betingelser. 

 2. Priser
Priserne for Produkterne og Tjenesterne skal være i overensstemmelse med Sælgers tilbud. Tilbud er faste og forbliver gyldig i tredive (30) dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er specifikt anført. Priserne vil være faste fra modtagelse af Købers Købsordre til Levering ved ordreafgivelse inden for tilbuddets gyldighedsperiode. Hvis Køber, efter accept af Sælgers tilbud, udsætter Leveringsdatoen i mere end én (1) måned, og dette ikke skyldes en Force Majeure-hændelse, forbeholder Sælger sig ret til at ændre Prisen for Produkterne og Tjenesterne. Priserne omfatter hverken direkte eller indirekte skatter uden for Sælgers land. 

 3. Ordrer og levering
Medmindre andet er aftalt, finder salget sted ab fabrik på et af Sælger angivet sted i henhold til INCOTERMS 2010 med ændringer. Alle ordrer, der afgives af Køber, skal bekræftes af Sælger. Ordrer må ikke annulleres eller om planlægges uden Sælgers skriftlige samtykke. 

Ab fabrik-ordrer skal hentes / foranstaltes af Køber inden for 6 (seks) hverdage fra Sælgers skriftlige klarmelding til afsendelse. Hentning kan kun finde sted efter forevisning af korrekt ordrenummer og kun på hverdage mellem 8.30 og 14.00. Hvis Produkterne ikke hentes inden for det anførte tidsrum efter skriftlig meddelelse, er Sælger berettiget til at fakturere Køber et ekstragebyr på 30 (tredive) euro for hver dag, hentningen er forsinket, medmindre forsinkelsen skyldes Force Majeure-handlinger. 

Sælgers leveringsdatoer er kun omtrentlige, og Sælger hæfter ikke for forsinkelser med levering eller manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der er uden for Sælgers rimelige kontrol, og fragtføreren skal ikke betragtes som Sælgers repræsentant. Forsinket levering af en del af en Ordre berettiger ikke Køber til at annullere andre leverancer. 

 4. Betaling
Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne i tilbuddet (alle gebyrer i forbindelse med betaling betales af Køberen) eller 14 dage fra fakturadato. Sælger kan pålægge rente på to procent [2%] pr. måned for forfaldne fakturaer. Hvis Køber undlader at foretage betaling ved forfald, forbeholder Sælger sig ret til at ændre eller trække kredit tilbage og dermed afbryde eller annullere opfyldelse i henhold til alle købsordrer eller -aftaler, hvor Sælger indrømmer Køber kredit. I tilfælde af Købers forsinkelse med betaling har Sælger ret til omkostninger, gebyrer og udgifter, herunder uden begrænsning godtgørelse for advokatsalærer, retsafgifter og inkassoomkostninger. 

 5. Accept
Forsendelser anses for accepteret af Køber ved levering af sådanne forsendelser til Køber. Køber skal foretage alle inspektioner og undersøgelser, som Køber skønner nødvendige, så hurtigt som muligt men under ingen omstændigheder senere end fire (4) hverdage efter produktlevering. På dette tidspunkt vil Køber blive anset for at have accepteret Produkterne uigenkaldeligt. Eventuelle uoverensstemmelser i forsendelsesmængder skal rapporteres inden for fire (4) hverdage efter levering. 

 6. Mangler
Køber skal straks informere Sælger om eventuelle mangler ved Produkterne eller Tjenesterne, idet sådan meddelelse skal gives senest den fjerde (4.) hverdag efter levering af de pågældende Produkter eller Tjenester. Latente mangler ved Produkterne skal straks meddeles af Køber til Sælger, idet sådan meddelelse skal gives senest den fjerde (4.) hverdag efter opdagelse af manglen. Alle meddelelser om mangler ved Produkterne skal gives skriftligt. 

Køber er ikke berettiget til afhjælpning af en åbenlys mangel ved et Produkt, hvis Køber ikke har givet meddelelse som anført ovenfor, medmindre og i den udstrækning den pågældende mangel er omfattet af Sælgers garanti, eller Sælger hæfter for manglen som følge af en forsætlig handling, forsømmelse eller udeladelse, handling i ond tro eller grov uagtsomhed. 

 7. Returvarer
Køber kan ikke returnere Produkter til Sælger uden forudgående skriftlig bekræftelse og godkendelse. Efter godkendelse af returnering af produkter skal Sælger informere Køber om den videre procedure. Produkter, der returneres af Køber som følge af fejl fra Købers side, pålægges et gebyr for genopfyldning af lager svarende til 30% af Produktets værdi som anført i Sælgers faktura til Køber. Efter godkendelse af det ubrugte Produkts tilstand hos Sælger, modtager Køber en Kreditnota for 70% af Produktets værdi som anført i Fakturaen. Omkostninger, Forsikring og Fragt for returnerede Produkter skal dækkes og foranstaltes af Køberen. 

 8. Mekanisk garanti
Sælger garanterer over for Køber, at Produkterne i al væsentlighed opfylder de Tekniske Specifikationer, og at de sammen med eventuelle erstatningsprodukter for mangelfulde Produkter er fri for mangler i materialer og udførelse i en periode på ét (1) år fra datoen for første levering af Produkterne. Sælger vil efter eget skøn enten reparere, erstatte eller refundere Prisen for et Produkt, der konstateres at være mangelfuldt i garantiperioden. Dette er Købers eneste retsmiddel for Produkter, der ikke opfylder denne garanti. Køber skal give Sælger skriftlig meddelelse om den påståede mangel straks efter opdagelsen af denne og under ingen omstændigheder senere end syv (7) arbejdsdage efter udløbet af garantiperioden. Hvis Sælger vurderer, at det er hensigtsmæssigt at sende det mangelfulde Produkt til Sælger med henblik på erstatningsprodukt eller reparation, skal Sælger på anmodning fra Køber og uden ugrundet ophold sende et erstatningsprodukt til Køber. Ved fremsendelse af erstatningsproduktet udsteder Sælger en faktura for erstatningsproduktet til Køber, som vil blive krediteret Køber, hvis det efter Købers returnering af det mangelfulde Produkt viser sig, at Sælger hæfter for manglen. Hvis der ikke konstateres nogen mangel, som Sælger hæfter for, er Sælger berettiget til kompensation for de omkostninger, som Sælger har pådraget sig som følge af kravet. Køber bærer risikoen for tab af eller skade på mangelfulde Produkter under transport til Sælger. Køber skal godtgøre Sælger til Sælgers sædvanlige takster for servicemedarbejdere, der håndterer et eventuelt garantikrav på Købers sted. Garantien dækker ikke almindeligt slid og ælde, erosion eller korrosion og skal være ugyldig, hvis Produkterne bruges til ikke-påtænkte formål, bruges forkert, misbruges, opbevares, installeres, vedligeholdes, betjenes eller repareres på en uhensigtsmæssig måde, ikke betjenes af Køber i overensstemmelse med Sælgers eventuelle instruktioner eller under unormale forhold eller udsættes for radioaktivt materiale. 

9. Ejendomsforbehold
Produkterne forbliver Sælgers ejendom, indtil Prisen er betalt, og alle Købers andre forpligtelser er opfyldt. Indtil dette tidspunkt vil Køber foretage følgende: (a) forsikre Produkterne mod tab, skade eller destruktion for den fulde nyværdi med afkald på indtrædelsesret over for Sælger, på anmodning anføre Sælger som medforsikret og, i tilfælde af tab, betale forsikringsudbetalinger først til Sælger; (b) undlade at flytte Produkterne fra Købers sted; og (c) udfærdige sådanne yderligere dokumenter, som Sælger måtte begære til bekræftelse eller sikring af denne sikkerhedsret. Køber giver Sælger fuldmagt til at udfærdige dokumenter, der begæres i henhold til pkt. (c), i Købers navn. I tilfælde af Købers misligholdelse kan Sælger tage Produkterne tilbage eller disponere over dem efter eget skøn, og Køber skal fortsat hæfte for eventuelle mangler. Alle rettigheder og retsmidler, som Sælger har, er kumulative og i tillæg til dem, der kan håndhæves i henhold til loven eller billighedsret. Køber skal godtgøre Sælger for alle omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som denne har pådraget sig i forbindelse med håndhævelse af sine rettigheder. 

10. Force majeure
Parterne kan fritages for rettidig opfyldelse af deres respektive forpligtelser i forbindelse med salg eller anden levering af Produkter eller Tjenester, hvis opfyldelsen vanskeliggøres eller forhindres af forhold uden for partens kontrol, og hvis den pågældende part træffer alle rimelige forholdsregler for at mildne effekten af forsinkelsen. Den part, der kræver fritagelse fra sine forpligtelser, skal underrette den anden part straks efter konstatering og ophør af de forhold, der gav anledning til kravet. Parterne kan hver især opsige aftalen om levering af de berørte Produkter, hvis forholdene fortsætter i mere end 6 måneder. Køber skal forlænge en eventuel sikkerhed for betaling af Prisen i en periode svarende til forsinkelsen med Sælgers opfyldelse og betale Sælger for den del af Produkterne, der var fremstillet eller leveret indtil datoen for første meddelelse. 

Hvis Sælger er forsinket med levering af Produkter, og sådan forsinkelse ikke er forårsaget af Sælger, er Sælger berettiget til at forhøje Prisen, så den afspejler eventuelle omkostninger i forbindelse med forsinkelsen. 

11. Ansvarsbegrænsning
Køber er ikke berettiget til erstatning for og Sælger hæfter ikke for indkomst- og driftstab, tab af produktion, tab af brug, tab af kontrakter eller andre hændelige skader eller følgeskader. Købers erstatning fra Sælger for et eventuelt krav skal ikke overstige købsprisen for de berørte Produkter og/eller Tjenester. 

12. Lovvalg og værneting
Tvister, som måtte opstå som følge af leveringen eller aftalen mellem parterne eller i forbindelse hermed, skal afgøres i henhold til materiel ret i Sælgers land, herunder CISG (Convention on the International Sales of Goods, Konvention om Internationale Løsørekøb). Værneting under retssager skal være Sælgers værneting. Sproget er engelsk. 

13. Særlige betingelser vedr. onlinesalg på webshop
13.1 Priser
Alle priser er nettopriser. Produkter kan købes i Danske kroner (DKK) eller Euro (EUR).

Den pågældende valutakurs gælder fra den dag, hvor varen bestilles.
Alle priser er afhængige af butikkens grundvaluta, som er Danske kroner (DKK).
Når der handles i en anden valuta end danske kroner, kan der være en lille forskel på fakturabeløb i forhold til det hævede beløb. Dette skyldes den forskel, der måtte være imellem dagskursen og den kurs, dit kreditkortselskab tillægger transaktionen fra Danske kroner til den valgte valuta.
Sørg for at vælge din ønskede valuta inden, du handler.

Kunder i Danmark skal betale dansk moms på 25%. Kunder inden for EU skal betale dansk moms på 25%, medmindre de har opgivet et momsnummer (CVR) under registreringen i vores online butik. Kunder uden for EU bliver ikke pålagt dansk moms.

13.2 Leveringstid & omkostninger
Leveringsomkostninger og leveringstid vil først blive oplyst, umiddelbart inden du er klar til betale.

13.3 Transaktion
Beløbet reserveres på din konto når købet er gennemført, og trækkes først når vi har afsendt din pakke og du har modtaget en ordrebekræftelse og kvittering.

13.4 Returret
Når du handler på nordic.nu har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

13.5 Reklamationsret
Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du har jvf. loven 24 mdrs. reklamationsret.


Salgs- og leveringsbetingelserne er opdateret 29.04.2022

Vær på forkant med udviklingen!

Få den nyeste viden om NORDIC med vores nyhedsbrev

*Jeg giver samtykke til, at NORDIC A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at NORDIC A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. NORDIC A/S er dataansvarlig. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.